Red Star Airacobra
  Title: Red Star Airacobra - Memoirs of a Soviet Fighter Ace 1941-45

  Author: Evgeniy Mariinskiy

  Format: Hardcover

  Edition: Helion & Company, 2006

  Structure: Preface (pg.iv - xiii), text (pgs. 14-161), photos (pgs.163-182)

  ISBN: 1 874622 78 7



  • Akinshin pg.137
  • Akinshin, Sergey pg.18, 19, 26, 46
  • Ananiev pg.31, 46, 61
  • Arkhipenko, Fodor Fedorovich pg. pg.viii, x, xii, 19, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 39, 40, 45, 46, 49, 51, 54, 56, 58, 59, 63, 71, 73, 76, 77, 83, 86, 87, 92, 93, 94, 97, 98, 100, 101, 104, 106, 112, 114, 115, 116, 117, 119, 120, 123, 124, 128, 131, 132, 133, 136, 137, 138, 139, 143, 144, 145, 146, 147, 149, 150, 154, 155, 160, 174
  • Basenko pg.119, 121
  • Baturin pg.168, 169
  • Bekashonok, Mikhail Vasilyevich pg.xii, 22, 41, 101, 107, 140, 141, 154, 160
  • Bobrov V.I. pg.vii, 16, 18, 19, 38, 42, 46, 58, 59, 61, 62, 63, 66, 77, 96, 99, 152
  • Bourgonov, Nikolaj "Gypsy" pg.25, 37, 38, 51, 52, 54, 55, 58, 62, 67, 68, 71, 72, 76, 83, 84, 95, 104, 115, 116, 119, 129, 138
  • Bourmakova pg.46
  • Bukchin, Semen pg.x, 21, 26, 27, 28, 29, 34, 35, 56, 62, 65, 111, 137, 165
  • Bushmelev, Afanasiy pg.154
  • Chepinoga pg.19
  • Cherkashin pg.41
  • Chesnokov pg.137
  • Chilikin, Alexandr pg.vii
  • Chugunov pg.20, 22, 23, 26, 29, 32, 33, 35, 36, 41, 45, 46, 49, 52, 53, 54, 55, 59, 63, 75, 78, 86, 87
  • Chuykin, Fedor Sergeyevich pg.vii
  • Dmidov, PK pg iv
  • Euteeva pg.149
  • Evsyukov pg.139, 141
  • Fedorovich. Fedor pg.101
  • Fenckhin pg.168
  • Figichev V.A. pg.x, 31, 96, 97, 106, 107, 108, 110, 119, 121, 130, 131, 142, 144, 146, 152, 153, 154, 160
  • Fomin pg.54
  • Galushkov pg.25, 52
  • Gastello pg.65
  • Glotov, Nikolay Ivanovich pg.xii, 130, 148, 155, 156, 157, 160, 169
  • Glushenkov pg.119
  • Golovanov, Boris pg.135, 139, 140, 142, 145, 155, 156, 157, 158, 169, 173, 179
  • Gorbunov pg.62, 85
  • Goreglyad pg.92, 93, 97, 98, 101, 107, 130, 139, 141, 142, 143, 152, 153, 160
  • Gromov pg.137, 139
  • Gruzdev pg.30
  • Gulayev, Nikolay Dmitrievich pg.viii, 18, 19, 25, 26, 28, 29, 34, 46, 52, 56, 62, 65, 67, 87, 94, 95, 96, 97, 111, 121, 137, 147, 154, 155, 165
  • Gurev pg.111
  • Gurov pg.25
  • Gurov Ivan pg.54
  • Ippolitov pg.63, 65, 66, 67, 68, 77, 106, 108, 138, 143, 144, 145, 146, 151, 153, 155, 157, 168, 169, 176
  • Ivanov, V.A. pg.v, 110
  • Karlov, Valentin Andreyevich pg.x, xii, 18, 19, 23, 26, 29, 46, 94, 95, 160, 165, 178
  • Karmin pg.x, 140, 141
  • Karpushkin, Sergey pg.43, 46, 61, 108, 112, 149, 154, 167, 171
  • Katrich, Alexey N. pg.v, vi
  • Katseval pg.94, 140
  • Klimov Ivan Dmitrievich pg iv
  • Korolev, Grigoriy Sergeevich pg.102, 104, 117, 123, 124, 133
  • Korolev, Victor pg.ix, 14, 15, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 30, 32, 36, 37, 39, 40, 43-45, 48, 55, 58, 59, 60, 62, 63, 71, 72, 75-75, 76, 77, 79, 84, 86, 91, 93, 94, 96, 100, 101, 102, 104, 106, 108, 110, 111, 114, 115, 116, 123, 130, 135, 143, 150, 158, 164
  • Koshelkov Nikolaj Filippovich pg.x, 22, 26, 101, 107
  • Kotrusov pg.vii
  • Kovachevich, Arcadiy pg.vii
  • Kozhebud pg.41, 67
  • Kozinov pg.137
  • Koziy pg.21
  • Lebedev pg.104, 105, 122, 125, 140, 144, 148
  • Lusto, Michail pg.x, xii, 46, 50, 63, 67, 68, 70, 76, 78, 83, 95, 97, 100, 101, 104, 106, 110, 117, 118, 119, 123, 125, 128, 129, 131, 140, 143, 144, 145, 146, 147, 150, 155, 156, 158, 160, 169, 174, 177
  • Mariinskiy, Evgeniy (throughout)
  • Maslakov pg.110
  • Matakov, Vasiliy Nikolayevich pg.vi
  • Medvedev pg.v
  • Mikhalin Ivan pg.153
  • Nikiforov, Petr Pavlovich pg.x, xii, 21, 46, 62, 85, 94, 95, 154, 160
  • Nimtsevich pg.30, 31, 92
  • Oreshchenko pg.70, 72
  • Orlov, Fedya pg.155, 156, 168, 169
  • Ovchinnikov pg.15, 37, 38
  • Pilipchuk pg.18
  • Pokryshkin, A.I. pg.x, 107
  • Polbin pg.30
  • Protsyuk pg.167, 171
  • Pupok pg.95, 96, 102
  • Remez, Zhora pg.25, 26, 54, 105
  • Roeder R pg.v
  • Rumm pg.153
  • Shalamov pg.155, 156
  • Sheluntsov pg.19, 46
  • Shestakov, L.L. pg.vii
  • Shutskov, A.A. pg.vi
  • Sima pg.82, 92
  • Stepanov, Sergey pg.xii, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 155, 159, 169
  • Talalikhin pg.65
  • Terkin pg.82
  • Trutnev, Fedya pg.46, 67, 76, 78
  • Tsarabek, A pg.v
  • Ulyanov pg.86
  • Utin pg.91, 105, 108
  • Utkin pg.112, 130, 138, 141, 142
  • Veretennikov, Leonid pg.153
  • Volkov, Nikolaj pg.31, 42, 46, 60, 61, 62, 71, 78, 79, 112, 124, 128, 130, 131, 132, 133, 134, 139, 140, 142, 149, 154, 160 166 167, 171
  • Voravko pg.62, 63
  • Williamson pg.152, 153
  • Yakovlev pg.151, 155, 157
  • Yeremeyev Petr Vasilyevich pg.v
  • Zadiraka, Leonid pg.25, 94, 137, 165
  • Zemlyachenko pg.61, 91, 149
  • Zharinova pg.70
  • Zhora, Ivanov pg.26
  • Zindorf pg.177

LATVIANAVIATION.COM contents copyright © 2021 Gunārs Zūlis and heirs. All Rights Reserved.
Contributors of individual materials retain all rights to their collections and creative works.
LATVIANAVIATION.COM is a LATVIANS.COM project.

Design and hosting by [Clear-and-Simple] · Chicago · New York